Start Seite
AUF

© 11.2000. by LUKA

Projekat Cvje}ar 

CVJE]AR je javno  komunalno preduze}e grada Banjaluka, koje je uklju~eno u program privatizacije.

Na{ koncept za privatizaciju, koji  predvidja sanaciju i odr`anje postoje}eg  poslovanja kao i ekspanziju pro{ao je nekoliko instanci, pa se nadamo da }emo proces u doglednom roku uspje{no zavr{iti i krenuti na put rentabilnog poslovanja.