nazad

© 11.2000. by LUKA

[IPRAGE

U mjestu [iprage,  koje  pripada komuni Kotor Varo{ i nalazi se cirka 60 km jugoisto~no od Banjaluke uzdr`avamo mrijestili{te i uzgajali{te ribe, koje je na{e preduze}e projektovalo i izgradilo u vlastitoj re`iji i vlastitim sredstvima. Ribnjak predstavlja za tu nerazvijenu regiju jedan vrlo va`an privredni faktor i stimulans kao  i  nadu  u bolju budu}nost za na tom podru~ju jo{ preostalo stanovni{tvo.  Koncipirali smo  plan razvoja za ovu dolinu i nadamo se, da }emo u dogledno vrijeme obezbijediti za njega potrebnu podr{ku  i  sredstva,  na  ~emu  ve}  nekoliko  godina  radimo. Oko 100 doma}instava je, najve}im dijelom uz podr{ku  donatorskih organizacija  CARE  i  SIMIC, uspjelo sanirati svoje ku}e. Lokalna elektri~na mre`a takodje je sanirana. S obzirom da je to podru~je u zimskim mjesecima gotovo nedostupno te na{ koncept predvidja asfaltiranje ceste, koja spaja sela Kerle i Stopan sa centralnim naseljem [iprage, u duljini od oko 4 km. Razvojni plan predvidja: uli~nu rasvjetu, novoizgradnju telefonske mre`e, izgradnju bazena za biolo{ko pro~i{}avanje otpadnih voda za po nekoliko ku}anstava u svrhu za{tite ~ovjekove okoline, podr{ku stanovnika pri saniranju objekata i nabavci sto~nog fonda, te dugoro~no stvaranje jedne prirodne oaze sa najneminovnijim sadr`ajima za rekreaciju.