BRZA PRUGA Keoln-Rhein/Main, LOS 35

Na projektu BRZA PRUGA Koeln-Frankfurt u~estvujemo od 1998. godine na razli~itim dionicama. Radi se o vrlo zahtjevnim projektima, kod kojih se poneka tehni~ka rje{enja i postupci po prvi put primjenjuju na tr`i{tu (slika gore u sredini). Zadovoljstvo na{ih poslodavaca i glavnih investitora na{im radom daju nam sigurnost i optimizam za dugoro~an i kontinuiran anga`man na izvanredno surovom njema~kom gradjevinskom tr`i{tu.

Na LOS-u 35, koji se u duljini od cirka 7 km prote`e paralelno sa  autoputom A3 od frankfurtskog aerodroma  do mosta na Majni (Mainbruecke) u~estvovali smo u izgradnji vi{e dionica, kao npr.: potporni zidovi, nadvo`njaci, rampa i most kod biv{e rafinerije Caltex (slika gore lijevo), most Ticona (slika gore desno) i na kraju tzv. FESTE FAHRBAHN (slika gore u sredini: donji stroj izveden i pragovi zaliveni u betonu).

nazad

© 11.2000. by LUKA