Stambene zgrade sa podzemnim gara`ama Kollwitzstrasse, Frankfurt-Praunheim

nazad

© 11.2000. by LUKA

U okviru ugovora sa poznatim i zbog kvaliteta njegovih objekata priznatim preduze}em za izgradnju stambeno-poslovnih kompleksa, Dietmar Buecher Bautraegergesellschaft,   na ovom projektu smo izvodili grube gradjevinske radove. Pored tehni~kog i organizacionog KNOW-HOW dobili smo uvid i u vrlo vrijedne  poslovno-finansijske aspekte jednog takvog projektnog tipa, koje mo`emo primijeniti na projekte mati~nog preduze}a u na{oj zemlji.

 Projekat Kollwitzstrasse zauzima areal od  2200 kvadratnih metara, koji su u potpunoj mjeri iskori{teni. Na kompletnoj povr{ini izvedene su podrumske eta`e.

Projekat se sastoji od ~etiri ~etverokatne  zgrade najmodernije arhitekture, na povr{ini od po 14 x 16 m i sa po sedam stambenih jedinica. Svaka stambena jedinica opremljena je kaminom i balkonom. Na zajedni~koj oku}nici nalazi se dje˜je igrali{te i bogato zelenilo za odmor i relaksaciju. Projekat je dovr{en 1999. godine..