Start Seite

Po zavr{etku rata u Bosni i Hercegovini bili smo prvo preduze}e sa teritorije Republike Srpske, koje je u okviru medjudr`avnog sporazuma o deta{manu ugovorilo i izvodilo radove na podru~ju SR Njema~ke.

Za nas je bilo od izvanredne va`nosti  etablirati i potvrditi se na njema~kom tr`i{tu. Kod ovog projekta radilo se o izvodjenju kompletnih, vrlo slo`enih, elektroinstalacionih radova u periodu od februara 1997. do augusta 1998. god., kada je izvr{ena besprijekorna primopredaja objekta, i do danas nije podnesen ni jedan zahtjev regresa.

Na{ poslodavac bila je firma ESA Elektrotechnik Stark- und Schwachstromanlagen GmbH, Frankfurt/M., preduze}e Thyssen-Krupp-Koncerna. Ovaj ugovor bio je po~etak do danas  trajne saradnje, koja se nastavila projektima:  Aerodrom  Frankfurt,  produ`etak terminala A i Europort te Univerzitetski klini~ki centar Mainz, Klinika za uho, grlo, nos.

Regionalna bolnica “Taunuskliniken” Bad Homburg

AUF

© 11.2000. by LUKA