Start Seite
AUF

© 11.2000. by LUKA

Univerzitetski klini~ki centar Mainz klinika za uho, grlo, nos

Nakon  uspje{nog dovr{etka elektoinstalacionih radova na Regionalnoj Bolnici u Bad Homburg-u ovaj ugovor sa istim poslodavcem (ESA Elektrotechnik GmbH) zna~io je priznanje i potvrdu kvaliteta na{eg rada i konkurentnost na njema~kom tr`i{tu. Radove na projektu zapo~eli  smo u julu 1999.god., a planirani zavr{etak je u martu 2001. god.. Na{ poslodavac, firma ESA, nastavit }e slede}i  posao u okviru ovog klini~kog kompleksa, tako da }e to i za nas zna~iti novi ugovorni volumen u nastavku i kontinuitetu.