Start Seite
AUF

© 11.2000. by LUKA

Aerodrom Frankfurt Produ`etak  terminala A

Od decembra 1998. god. do aprila 2000. god. izvodjeni su elektroinstalacioni radovi u zgradi koja se prote`e na 800 m du`ine i na pet eta`a.

Polo`eno je 1000  (hiljadu!)  kilometara kabla. 

Na nultoj eta`i  nalaze se:  glavni transformatori, rezervni agregati, transportna traka za prtljag  u  du`ini od pet hiljada metara.

Na prvoj eta`i (prizemlje) nalaze se interne saobra}ajnice te prostorije za pretovar prtljaga i za leta~ko osoblje itd.

Druga i tre}a eta`a su putni~ko podru~je Gat A 22 do A 49.  Na  ~etvrtoj i petoj  eta`i smje{teni su tehni˜ki i instalacioni uredjaji i postrojenja.

Poslodavci:

ESA Elektrotechnik  GmbH, Frankfurt (Grupa Thyssen Krupp) i Niedergesaess GmbH & CO KG