Start Seite

“Commerzbank AG”

 Novi uslu`ni birocentar Commerzbank AG nastaje u samom centru grada Frankfurta, u neposrednoj blizini Frankfurtskog velesajma i  glavne `eljezni~ke stanice. Projekat se sastoji od tri zgrade sa po do 3 podzemne eta`e i po 7 katova. U  vrlo komplikovanoj konstelaciji Radne Zajednice za izvodjenje  zavr{nih radova vode}i partner za elektoinstalacione radove i ujedno na{ poslodavac je Rheinelektra Technik GmbH, Hauptniederlassung Mainz, preduze}e  koje radi u sklopu RWE koncerna. Planirani zavr{etak elektroradova je  31.12. 2000. god.

AUF

© 11.2000. by LUKA